Maison - Loulé

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/5b8e902a-41e0-446f-b628-86ab4b32cdd4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/c38ef3b1-d637-4648-8c70-eac627e9932d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/c4eb92a2-4083-4752-8329-56dd9538fdb9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/081800e0-8750-4c18-bd3b-b819d32729db.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/523bb942-c165-4b8c-88ab-d233d86beb0e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/d4d90420-1bb1-4fb7-8031-61ed61bed65d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/2d599caa-3f61-4e88-aee0-073e7b6e7626.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/a78f60bc-718c-4790-ad0f-bb545c26d075.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/3bfaa914-2825-4156-b3cf-e60211fda859.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/a730ae0b-fdb4-47ab-9fb1-57aa299f7399.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/2aed0cab-2e83-415c-9e4b-6ee2d9856509.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/358aca0f-fd52-46e9-8412-a9ea11054cca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/d96ded8d-fc66-4e80-9a78-1c4055b5a23f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/1926af4f-4c83-4208-86f0-2434d5362f9b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/33967c59-09bc-4f24-8fad-fadd5d79f8b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/4367a1f9-039b-4b7d-a2c6-6a12b887b0af.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/3dfd5fbc-d020-47d1-882a-3f4d92b6682b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/7f7c43ae-2190-4de0-8dcb-65d4db62090a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/9e01c6a4-9fbf-430e-a3bd-ceec22c47317.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/440a302e-a359-4560-b837-e4e2720580b4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/c95e9cff-a66f-424b-99a5-d6354230934b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/bd4d6ba4-cb82-45b0-a00b-3c314e735067.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/e898c673-d5fd-4e16-8531-c8ffc131232d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/e3a5bcf2-5437-4f77-a4f5-c9302a65f61c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/8e7cffe9-24e5-48fe-a5f6-077ad9d62243.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/ffce8bb5-8b32-4ee5-a483-a86304c0f4be.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/4dd450cd-9fda-4d6f-8892-8657aa8977ce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/deed8a1d-2e7c-49be-8046-6995639d0c9e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/4b1c6c8b-4ad1-498c-8a16-d2edb56fe86c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/8bf21c2b-42ec-48d3-80f4-a07c766de448.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/eb7789fc-5db7-417a-9602-7e1fc759119b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/f1bdc08f-ac48-4343-ac0d-e6920e4ab61e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/da1be796-8b80-438a-9b27-ff2e90cc0b22.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/0721b642-dec3-43e8-8d35-800bfd5b13db.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/19610daf-696c-4e03-aa38-5743172f165c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/52ac53a8-926f-4705-ab81-cd5e70ffd068.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/7ac581cb-13c3-4016-9a2e-57aa68fce0ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/ba57f8ca-00d4-4c98-a961-a23106397ab4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/259d57d2-2143-4884-b1ea-511d3bf8aaf3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/228499f7-ec0c-4c57-a703-6ec007b606b5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/f302a8fb-877c-4d69-87e4-9c93a850c52a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/718b503f-7a2d-4f3a-b08e-5d328a4f3e57.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/9530deb0-1b6d-45aa-a87f-fffe8393395b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/6becf2a4-3188-437a-a30a-8d9df9330ca4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/7a0b0774-7dbd-4f8a-ab32-ca468dcd9766.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/4ceea459-998f-4647-ad43-9de947a89d99.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/c3c2a54e-5d7e-4a22-ba19-3940dc5a211e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/53e17472-19c0-4909-9006-fc6a31b0e78c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/3ee9ef78-2b27-4015-aea8-a3200b581234.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/f89470cd-9856-4cdd-8504-2da2985d4eff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/7460e2cc-6b5d-40df-96cb-1e5a06147502.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/3b56fee2-9169-4cba-b934-1512cc421307.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/5b8e902a-41e0-446f-b628-86ab4b32cdd4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/c38ef3b1-d637-4648-8c70-eac627e9932d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/c4eb92a2-4083-4752-8329-56dd9538fdb9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/081800e0-8750-4c18-bd3b-b819d32729db.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/523bb942-c165-4b8c-88ab-d233d86beb0e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/d4d90420-1bb1-4fb7-8031-61ed61bed65d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/2d599caa-3f61-4e88-aee0-073e7b6e7626.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/a78f60bc-718c-4790-ad0f-bb545c26d075.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/3bfaa914-2825-4156-b3cf-e60211fda859.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/a730ae0b-fdb4-47ab-9fb1-57aa299f7399.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/2aed0cab-2e83-415c-9e4b-6ee2d9856509.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/358aca0f-fd52-46e9-8412-a9ea11054cca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/d96ded8d-fc66-4e80-9a78-1c4055b5a23f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/1926af4f-4c83-4208-86f0-2434d5362f9b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/33967c59-09bc-4f24-8fad-fadd5d79f8b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/4367a1f9-039b-4b7d-a2c6-6a12b887b0af.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/3dfd5fbc-d020-47d1-882a-3f4d92b6682b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/7f7c43ae-2190-4de0-8dcb-65d4db62090a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/9e01c6a4-9fbf-430e-a3bd-ceec22c47317.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/440a302e-a359-4560-b837-e4e2720580b4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/c95e9cff-a66f-424b-99a5-d6354230934b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/bd4d6ba4-cb82-45b0-a00b-3c314e735067.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/e898c673-d5fd-4e16-8531-c8ffc131232d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/e3a5bcf2-5437-4f77-a4f5-c9302a65f61c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/8e7cffe9-24e5-48fe-a5f6-077ad9d62243.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/ffce8bb5-8b32-4ee5-a483-a86304c0f4be.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/4dd450cd-9fda-4d6f-8892-8657aa8977ce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/deed8a1d-2e7c-49be-8046-6995639d0c9e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/4b1c6c8b-4ad1-498c-8a16-d2edb56fe86c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/8bf21c2b-42ec-48d3-80f4-a07c766de448.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/eb7789fc-5db7-417a-9602-7e1fc759119b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/f1bdc08f-ac48-4343-ac0d-e6920e4ab61e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/da1be796-8b80-438a-9b27-ff2e90cc0b22.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/0721b642-dec3-43e8-8d35-800bfd5b13db.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/19610daf-696c-4e03-aa38-5743172f165c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/52ac53a8-926f-4705-ab81-cd5e70ffd068.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/7ac581cb-13c3-4016-9a2e-57aa68fce0ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/ba57f8ca-00d4-4c98-a961-a23106397ab4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/259d57d2-2143-4884-b1ea-511d3bf8aaf3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/228499f7-ec0c-4c57-a703-6ec007b606b5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/f302a8fb-877c-4d69-87e4-9c93a850c52a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/718b503f-7a2d-4f3a-b08e-5d328a4f3e57.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/9530deb0-1b6d-45aa-a87f-fffe8393395b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/6becf2a4-3188-437a-a30a-8d9df9330ca4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/7a0b0774-7dbd-4f8a-ab32-ca468dcd9766.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/4ceea459-998f-4647-ad43-9de947a89d99.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/c3c2a54e-5d7e-4a22-ba19-3940dc5a211e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/53e17472-19c0-4909-9006-fc6a31b0e78c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/3ee9ef78-2b27-4015-aea8-a3200b581234.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/f89470cd-9856-4cdd-8504-2da2985d4eff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/7460e2cc-6b5d-40df-96cb-1e5a06147502.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2092/86c9ebc1-9386-4d3f-ab38-25350994e30c/13867/3b56fee2-9169-4cba-b934-1512cc421307.jpg
 • 4
 • 4
 • 445m2
 • 4570m2
Réf.: VIL_2095
Valeur de vente 1.350.000 €
 • 4
 • 4
 • 445m2
 • 4570m2
Réf.: VIL_2095

Villa traditionnelle avec la piscine magnifique paysagée de jardins et le court de tennis à Almancil

Charmante villa au sommet d'Almancil, au milieu d'une magnifique parcelle de jardins paysagers. L'allée calcada immaculée mène à travers un jardin divisé jusqu'à la maison et l'aire de stationnement à l'extérieur.

Une fois à l'intérieur de la propriété offre un salon spacieux et des chambres. En bas, le salon principal et l'espace de salle à manger est parfaitement positionné avec des portes patio de chaque côté avec une cheminée et un espace de salle à manger surélevé à l'arrière. Il y a aussi un petit bureau sur le côté.

Le long du couloir principal il ya un w / c avec douche et une chambre double avec accès à la terrasse à l'extérieur. Au bout du couloir se trouve une charmante grande cuisine, avec un espace de dîner pour 8 personnes, donnant sur la piscine et les jardins à l'arrière de la maison.

A l'étage se trouvent 3 grandes chambres, la suite principale et deux chambres doubles avec une grande salle de bains commune. Le tout avec des armoires équipées.

Attaché à la propriété est une annexe studio, avec kitchenette, salle de bains et salon.

En dehors du grand jardin à l'arrière dispose d'une piscine de bonne taille avec une grande pelouse, un coin salon couvert, barbecue, et un court de pagaie / tennis avec projecteurs.

Caractéristiques de l'établissement

 • Air-conditionner
 • Cuisine équipée
 • Machine à laver
 • Machine a laver la vaisselle
 • Réfrigérateur
 • Coffre-fort
 • Termo acumulador
 • Forage
 • Jardins
 • Cour de Tennis
 • Terrain clôturé
 • Piscine
 • Proximité: Aéroport, Montagne, Plage, Cours de golf, Centre commercial, Restaurants, Ville, Champ Ouvrir, Hôpital, Pharmacie, Transports publiques, Écoles, Piscines Publiques, Terrain de jeux
 • Année de construction: 1996
 • Étages: 2
 • Entraînement unidirectionnel
 • Stockage
 • Vue: Vue sur la campagne, Vue sur la montagne, Vue sur la piscine, Vue sur Jardin
 • Double vitrage
 • Appartement autonome
 • Portail électrique
 • Situation calme
 • Balcon
 • Terrasse
 • Barbecue
 • Garage
 • Barbecue
 • Certification énergétique: C
 • Orientation solaire: Sud
 • Meublé
 • Certification énergétique

Renseigner

Notre site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. En utilisant le site Web, vous confirmez que vous acceptez l'utilisation de cookies conformément à notre politique de confidentialité.   Apprendre encore plus